ISK, een wereldschool!

Wie wij zijn
ISK Wereldschool is een school voor leerlingen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen. Ons doel is om anderstalige leerlingen zo goed en zoveel mogelijk Nederlands te leren. Onze leerlingen krijgen meer lessen in de Nederlandse taal dan in het regulier voortgezet onderwijs. Daarnaast wor-den onze leerlingen voorbereid op de Nederlandse samenleving, zodat ze als volwaardig burger hieraan kunnen deelnemen.Bovendien zijn de klassen kleiner. Dit allemaal met als doel om deze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het regulier voortgezet onderwijs of voor een beroepsopleiding die past bij hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd.

ISK Wereldschool is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen.

Kwaliteit 
Bij ons op school is werken aan kwaliteit onderdeel van de dagelijkse praktijk. We willen het beste uit leerlingen halen, zowel in als buiten de school, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit van het lesgeven, de professionaliteit van onze mede-werkers en de organisatie van het onderwijs. 
Wij zien onze leerlingen, verplaatsen ons in hen en we stimuleren hen tot het ontdekken van hun talenten en ambities. 

Thuis  
Ons onderwijs sluit aan bij de unieke kracht, talenten en ambities van onze leerlingen. Op ISK Wereldschool helpen we hen die ambities waar te maken. Leerlingen worden zo ook zelf eigenaar van hun ontwikkeling. En dat alles in een prettige en veilige leer- en leefomgeving, waarbij warmte en liefde de kern zijn van ons onderwijs. Op ISK Wereldschool voel je je snel thuis!

Onze lessen
De ISK Wereldschool is een leerplek, maar ook een ervaringsplek. Dat wil zeggen dat naast werken aan een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs er ook een goede aansluiting moet zijn met de voor hun nieuwe samenleving. 

Zo hebben we aandacht voor normen en waarden, gewoonten en gebruiken, persoonlijke verzorging en voeding, omgangsvormen, maatschappelijke structuren en culturele ontmoeting. Bij het vak ‘Mens & Maatschappij’ komen thema’s aan de orde die van belang zijn voor iedereen die nieuw in Nederland is komen wonen.

We werken met een Alfa-groep voor leerlingen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven. 

Onze routes
Instroomgroepen
Hier begin je als je nieuw bent op ISK Wereldschool. In deze groep bepalen we je leerniveau door het afnemen van toetsen en we kijken ook naar je motivatie en werkhouding. Daarna 
(meestal in het tweede jaar) volg je route 1, 2 of 3. De route die het beste bij jou past.

Onderwijs in je eigen tempo en op jouw niveau
Het aantal jaren en het niveau van het onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in hun eigen land is heel verschillend. Daarom werken leerlingen hier in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. De meeste leerlingen hebben daarom twee jaar nodig om zich voldoende voor te bereiden op het regulier voortgezet onderwijs.

Oefenprogramma’s 
We werken op laptops, die op school aanwezig zijn. Het meeste lesmateri-aal is voor een groot deel digitaal. Je kunt ook thuis verder oefenen met onze schoolprogramma’s.

Toetsen 
Er zijn toetsen die we regelmatig inzetten om te kijken hoe leerlingen zich ontwikkelen. We toetsen op Nederlands, Engels en rekenen. De resultaten van alle toetsen worden door het docententeam besproken en daarna met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) of begeleiders. Zo kijken we hoe het met je gaat en wat je nodig hebt om verder te komen.