Leerlingbegeleiding

Onze school ziet leerlingenzorg als een uiterst belangrijk onderdeel van de taak waar ze voor staat. Belangrijk voor het onderwijs zelf, maar ook belangrijk voor het welbevinden en de algehele vorming van de leerlingen. Die leerlingenzorg wil de school realiseren door middel van een goed werkend systeem van leerlingbegeleiding.

De leiding van de leerlingenzorg is in handen van de zorgcoördinatoren van de school. Deze coördinatie is vooral van algemene, meer organisatorische aard, al worden in bepaalde gevallen ook directe contacten met de leerlingen onderhouden. De deur staat ook open voor een gesprek en in de praktijk van het schoolleven wordt daar ook gebruik van gemaakt. De zorgcoördinator overlegt met interne en externe hulpverleners en stuurt deze aan. De centrale plaats in de leerlingenzorg wordt echter ingenomen door de mentor.


Mentoren
Elke groep heeft een mentor. Zijn/haar taak is de leerlingen individueel en in klassenverband te begeleiden bij hun studie of vorming. Met dat doel onderhoudt de mentor enerzijds contacten met de docenten, anderzijds met de locatieleider en met de ouders/verzorgers. Als er extra ondersteuning nodig is die buiten de normale leerlingbegeleiding valt, wordt soms de zorgcoördinator ingeschakeld. De mentor is de vertrouwenspersoon en tussenpersoon tot wie zowel leerlingen als ouders/verzorgers zich kunnen wenden. Ook de ouders/verzorgers worden nadrukkelijk aangeraden eerst met de mentor contact op te nemen als zij vragen hebben over het wel en wee van hun kind op school. De namen van de mentoren van de diverse klassen worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

Contacten met ouders, verzorgers, voogden en begeleiders
Bij de intake van de leerling dient zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, ouder(s), verzorger of voogd aanwezig te zijn. Verder is er vaker per jaar, in ieder geval in november/december, een regulier contact tussen de wettelijke vertegenwoordiger en de mentor van de niveaugroep waarin de leerling geplaatst is in aanwezigheid van de leerling zelf. Daarbij zal het profiel van de leerling altijd uitgangspunt zijn. Uiteraard vinden ook tussentijdse contacten plaats, in beginsel met de betrokken mentor.

De interne trajectbegeleiding (contactpersoon zijn mentoren)
De mentor is er om vanaf binnenkomst in de school de leerlingen advies te geven en te begeleiden bij de doorstroming naar het vervolgonderwijs of een beroepsopleiding. Over het algemeen gaan alleen leerlingen van 13 tot en met 16 jaar naar het reguliere Voortgezet Onderwijs en oudere leerlingen naar het ROC of VAVO.

De mentor steunt bij zijn advisering in belangrijke mate op het oordeel van de docenten en de uitslagen van de centrale toetsen, maar vormt zichzelf ook een oordeel op basis van groeps-en/of persoonlijke gesprekken met de leerling. Hij probeert een goed keuzeklimaat te creëren en geeft de leerling informatie over de keuzemogelijkheden en de daaraan verbonden gevolgen. Dit laatste gebeurt in de mentorlessen en tijdens individuele gesprekken. Deze mentor geeft tevens informatie aan de ouders en voogden en blijft de uitgestroomde leerlingen nog enige tijd volgen. Willen de ouders of voogden een gesprek over de specifieke situatie van een leerling, dan kan daartoe altijd een afspraak gemaakt worden.