Verlof

Verlof voor gewichtige omstandigheden
Hieronder valt verhuizing, huwelijk, huwelijksjubileum, ambtsjubileum van ouders of grootouders, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties
Vastgesteld is dat de school per schooljaar slechts éénmalig voor maximaal 10 schooldagen vrijstelling wegens vakantie kan verlenen. Vrijstelling kan alleen worden verleend wanneer de aard van het beroep van één van de ouders het niet toelaat om binnen de schoolvakanties weg te gaan. Om dit aan te kunnen tonen, wordt u gevraagd een werkgeversverklaring in te leveren bij de verlofaanvraag. Uit deze werkgeversverklaring moet blijken dat het voor u niet mogelijk is om binnen de schoolvakanties weg te gaan.
Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen ?
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • Vakantie in verband met een gewonnen prijs
 • Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan
 • Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
 • Verlof wordt verleend alléén voor religieuze feestdagen, maximaal één dag per feest.

Hoe vraagt u verlof aan ?


Vakantie- en verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.

 • Een aanvraag voor vakantie onder schooltijd moet tenminste acht weken van tevoren bij de school van de leerling worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.
 • Een aanvraag voor verlof wegens “andere gewichtige omstandigheden” moet u zo spoedig mogelijk op school indienen (bij voorkeur en indien mogelijk minimaal acht weken van tevoren).
 • De school neemt zelf een besluit over een vakantie- of verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden”meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar deleerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de school te hebben gehoord.
 
Ongeoorloofd verzuim
 • Verlof zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
 • De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
 • Ook wanneer een leerling vier uur of meer gespijbeld heeft ( vier uur achter elkaar of vier keer één uur of meer) doet de school aangifte bij de betreffende leerplichtambtenaar (dit laatste is een schoolregel).
 • Er kan een proces-verbaal worden opgemaakt.
 • Dit wordt dan naar de officier van justitie verstuurd en deze kan tot strafvervolging overgaan.
Meer informatie over leerplicht kunt u vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.